Applied seismic attribte to study the distribution of sandstone reservoirs of D sequence, upper Oligocene sediments, CT field, Cuu Long basin

 • Affiliations:

  1 PetroVietnam University, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam
  2 Hanoi Univeresity of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  3 NIPI - Vietsovpetro, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam
  4 Vietnam Petroleum Association, Hanoi, Vietnam

 • *Corresponding:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Received: 21st-May-2021
 • Revised: 16th-Aug-2021
 • Accepted: 16th-Sept-2021
 • Online: 31st-Oct-2021
Pages: 55 - 66
Views: 1526
Downloads: 936
Rating: 5.0, Total rating: 94
Yours rating

Abstract:

In this paper, the seismic attribute analysis methods in combination with well data were used to predict the distribution of the D sequence. A seismic attribute is any measurement of seismic data that enhances the visibility or quantification of geological elements or rock properties to determine the structure or depositional environment of sediment. The authors have selected the basic attributes, which are related to amplitude and frequency such as RAI, RMS, ARC length, Specdecom, Sweetness attribute. The attributes reflect quite accurately the changes in lithology, sedimentary facies, etc. from which will be possible to predict the distribution of the sand bodies. There are 02 large reservoirs discovered in the D sequence: the main reservoirs (D0 -D3) sands and minor reservoirs (D4 - D10). The study results show that the main reservoirs from D0 to D3 are widely distributed in the study area, especially in the western block and near the Con Son swell (except A well due to erosion process). Meanwhile, the reservoirs from D4 to D10 are of discontinuous distributions. Zones of high amplitude anomalies that are likely related to volcanic sediments in the study area are also delineated. The seismic attribute analysis reveals the possible distribution of high potential sand bodies (D2-D3) in the south-western and north-eastern parts that need further study.

How to Cite
Tran, O.Thi, Le, A.Ngoc, Pham, K.Duy, Bui, N.Thi, Pham, N.Bao, Nguyen, H.Hai Thi, Do, L.Thuy Thi, Doan, S.Ngoc and Hoang, Q.Van 2021. Applied seismic attribte to study the distribution of sandstone reservoirs of D sequence, upper Oligocene sediments, CT field, Cuu Long basin (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 62, 5 (Oct, 2021), 55-66. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.2021.62(5).05.
References

Onajite, E. (2014). Seismic Data Analysis Techniques in Hydrocarbon Exploration. Elsevier. Amsterdam, 

Hoàng Văn Quý và nnk., (2018). Địa vật lý giếng khoan. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Lê Hải An và nnk., (2015). Báo cáo tổng hợp tài liệu Địa chất- Địa vật lý và chính xác hóa tiềm năng dầu khí sau khi khoan giếng khoan B. NIPI

Lê Hải An và nnk., (2015). Báo cáo tổng kết nghiên cứu tướng và môi trường trầm tích nhằm đánh giá quy luật phân bố tầng chứa trong lát cắt tầm tích Oligocen, Mioxen lô 09-3/12. VSP

Mai Thanh Tân, (2010). Địa chấn thăm dò. NXB Giao thông vận tải. 

Ahmad, M. N., Rowell, P., (2012). Application of spectral decomposition and seismic attributes to understand the structure and distribution of sand reservoirs within Tertiary rift basins of the Gulf of Thailand. The Leading Edge, 31(6), 630–634.

Nguyễn Thị Thu Huyền và nnk., (2010). Ứng dụng phân tích địa chấn để dự báo sự phân bố hệ thống kênh rạch trong lát cắt trầm tích khu vực Tây Nam bể Cửu Long. Tuyển tập báo cáo hội nghị KHCN quốc tế “Dầu khí Việt Nam 2020: Tăng tốc phát triển”, 527-531. 

Phan Thanh Liêm, Lê Hải An, (2013). Nghiên cứu đối tượng turbidite Miocen giữa/muộn - Pliocen khu vực lô 04-1 bể Nam Côn Sơn qua phân tích thuộc tính địa chấn đặc biệt. Tạp chí dầu khí 9, 8-15.

Chopra, S., Marfurt, K. J., (2007). Seismic Attributes for Prospect Identification and Reservoir Characterization. Society of Exploration Geophysicists,

Viện địa chất- Viện Hàn lâm KHandCN Việt Nam (IGS), (2016). Báo cáo phân tích cổ sinh địa tầng và thạch học lát mỏng giếng khoan B. VSP

Viện địa chất- Viện Hàn lâm KHandCN Việt Nam (IGS), (2018). Báo cáo kết quả phân tích mẫu lõi (sidewall core) đặc biệt giếng D, VSP.

Viện Nghiên cứu và Thiết kế dầu khí biển (NIPI), (2006). Báo cáo “Tính toán trữ lượng dầu và khí hòa tan phát hiện X, lô 09-3/12, bồn trũng Cửu Long”. NIPI

VPI Lab, (2014). Viện Dầu khí Việt Nam. Báo cáo phân tích cổ sinh địa tầng và thạch học lát mỏng giếng khoan A. VSP.

VSP, (2017). Báo cáo “Minh giải đặc biệt tài liệu địa chấn PSDM góc phương vị rộng 3D/4C trên lô 09-1”. VSP.

Trần Thị Oanh, (2020). Ứng dụng mạng trí tuệ nhân tạo dự báo phân bố vật liệu núi lửa trong tập D, mỏ X, bể Cửu Long. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ địa chất, số 61, kỳ 5.