Restructuring orientation for Petro Vietnam Exploration Production Corporation (PVEP) in the context of international integration

  • Organ:
    Faculty of Economics and Business Administration, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam
  • Keywords: Restructuring,PVEP,Petro.
  • Received: 6th-Aug-2020
  • Accepted: 11st-Sept-2020
  • Available online: 31st-Oct-2020
Pages: 9 - 17
View: 415

Abstract:

Oi and Gas exploration and production are highly international and strategic in terms of national energy security and sovereignty over the islands. Thus it forces PVEP to always review the structure to not only improve or restructure but also to adapt and develop in the context of international integration. The author has applied the corporate restructuring theory model as the basis of restructuring orientation for PetroVietnam Exploration and Production Corporation (PVEP). Restructuring PVEP is carried out in 5 phases from researching PVEP’s external context, indentifying internal factors of PVEP, implementing restructuring strategies, making options and evaluating result. The application of this theoretical model will help PVEP’s managers to develop a scientific, rigorous, completed and effective restructuring project.

How to Cite
Nguyen, T.Thanh and Nguyen, T.Hoang Lan 2020. Restructuring orientation for Petro Vietnam Exploration Production Corporation (PVEP) in the context of international integration (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 61, 5 (Oct, 2020), 9-17. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.KTQTKD2020.02.
References

[1]. Đỗ Tiến Long, (2013). Tái cơ cấu doanh nghiệp ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, 29(4), 54-62.

[2]. Đặng Tiến Quyết, (2020). Cải cách chính sách tài chính, thúc đẩy cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2030. Tạp chí Tài chính, kỳ 1+2, tháng 01/2020.

[3]. Lưu Phương Anh, (2000). Kiến nghị quan điểm, phương hướng cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước đến năm 2030. Báo Quân đội Nhân dân online ngày 23/09/2019.

[4]. Lê Trung Kiên, (2018). Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước thông qua hoạt động tái cấu trúc: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam. Tạp chí Công thương 25/01/2018.

[5]. Lưu Đan Thọ, (2014). Quản trị học trong xu thế hội nhập. Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội, 743 trang.

[6]. Trần Thị Thu Dung, (2019). Tái cấu trúc doanh nghiệp để tồn tại trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tạp chí Công thương 02/07/2019.

[7]. Petrovietnam, (2020). PVN nộp ngân sách Nhà nước vượt 23% kế hoạch năm 2019.