Assessment of the effect of blasting vibaration on tunnel lining of Hai Van Pass Tunnel during expanding excavation the auxiliary tunnel by drilling and blasting method

  • Organ:
    Faculty of Civil Engineering, Hanoi University of Mining and Geology, Viet Nam
  • Keywords: Blasting vibrations, Rock mass, Surrounding structures, Tunneling.
  • Received: 28th-Aug-2020
  • Accepted: 7th-Nov-2020
  • Available online: 31st-Dec-2020
Pages: 131 - 138
View: 279

Abstract:

Experimental and numerical research of the effect of blasting vibrations during tunneling on surrounding structures (rock mass, existing tunnels, buildings, etc.) was widely studied in recent years. However, the effect of blasting vibration from a new tunnel on an existing adjacent tunnel is still unclear. A few researches has been carried out to study the relationship of the observed Peak Particle Velocity (PPV) on the lining areas along the existing tunnel direction, due to either the lack of in situ test data or the difficulty in conducting field tests, particularly for tunnels that are usually old and vulnerable after several decades of service. The paper uses the synthetic analysis method, study result of Croix-Rousse, Lyon, France to propose on assessing the effects of blasting vibration on the existing lining of the main tunnel during expanding excavation the auxiliary tunnel by drilling and blasting method in similar conditions at Hai Van Pass Tunnel in Viet Nam .

How to Cite
Dang, K.Van 2020. Assessment of the effect of blasting vibaration on tunnel lining of Hai Van Pass Tunnel during expanding excavation the auxiliary tunnel by drilling and blasting method (in Vietnames). Journal of Mining and Earth Sciences. 61, 6 (Dec, 2020), 131-138. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.HTCS2020.18.
References

[1]. Dang V.K., Dias D., Do N.A., Vo T.H., (2018), Impact of Blasting at TunnelFace on an Existing Adjacent Tunnel. International Journal of GEOMATE, July, 2018 Vol.15, Issue 47, pp.22-31 Geotec., Const. Mat. & Env., ISSN: 2186-2982 (Print), 2186-2990 (Online), Japan.

[2]. Đặng Văn Kiên (2014). Khảo sát chấn động nổ mìn khi đào hầm bằng phương pháp khoan nổ mìn ở khu vực thành phố bằng mô hình 2D, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, (6), 2014, tr. 7-12.

[3]. Đặng Văn Kiên (2016). Nghiên cứu ảnh hưởng của chấn động nổ mìn đến kết cấu công trình ngầm lân cận bằng hai phương pháp đo đạc hiện trường và phương pháp số, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, (3), tr. 17-21.

[4]. Đặng Văn Kiên, (2017). Nghiên cứu đánh giá ản hưởng của chấn động nổ mìn đến kết cấu cỏ chống của đường hầm chính tại dự án hầm Hải Vân khi tiến hành mở rộng hầm lánh nạn bằng phương pháp khoan nổ mìn, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, (2), tr. 33-40.

[5]. Đặng Văn Kiên, (2018). Nghiên cứu ảnh hưởng của chấn động nổ mìn khi thi công đường hầm đến kết cấu công trình ngầm lân cận. Luận án Tiến Sỹ, Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội, 179 trang.

[6]. Ichizuru ISHIMOTO and Tran Ngoc NGUYEN. Introduction of hai van pass tunnel construction project in vietnam. Project Management Unit No.85, Ministry of Transport, Vinh, Vietnam.

[7]. Keshavarz M., Dang V.K., Amini H.K., Pellet F.L., (2013). AE thresholds and compressive strength of different crystalline rocks subjected to static and dynamic loadings. 1st International Conference on Rock Dynamics and Applications. 06-08 June 2013, Lausanne-Switzerland. 

[8]. Olsson, M., Nie, S., Bergqvist, I., Ouchterlony, F. (2001): What causes cracks in rock blasting? In: Proc. EXPLO2001. Hunter valley, NSW, Australia, 191–196.

[9]. Pellet F. L., Dang V. K., Baumont C., Dusseux M., Huang G. J. Determination of dynamic rock strength to assess blasting efficiency, (2013). International conference on Rock Mechanics for Resources Energy, and Environment- Eurock 2013. 21-26 September 2013, Wroclaw, Poland.

[10]. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2008/BCT. Về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp. National technical regulation on safety in the storage, transportation, use and disposal of industrial explosive materials. Hà Nội -2008.

[11]. Saharan, M. R. and Mitri, H. S. Numerical Procedure for Dynamic Simulation of Discrete Fractures Due to Blasting. Rock Mech. Rock Engng, 2008, 41 (5) : 641–670.

[12]. Van Kien DANG, Ali LIMAM, Didier SUBRIN, Emmanuel HUMBERT, (2013). Blast vibration induced during tunnel excavation in urban areas: Numerical simulation and measure results. Int. Conf. Franco –Vietnamienne CIGOS 2013 on Construction et Developpement Durable. 04-05 Avril 2013, Lyon,France.

[13]. Van Kien Dang, Trong Hung Vo, Ngoc Anh Do (2016). 2D/3D numerical simulation the effect of blast vibration on the existing tunnel during tunnel excavation by blasting method. Proceedings of the international conferences on earth sciences and sustainable geo-resources development (ESASGD 2016).

[14]. Võ Trọng Hùng, Đặng Văn Kiên, (2018). Nghiên cứu sử dụng chỉ số “RMR” để đánh giá chấn động do nổ mìn đào hầm đến kết cấu đường hầm lân cận thông qua vận tốc PPV, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, (3), tr. 1-9.