Combination of free network adjustment with S- transformation and Kalman filter with original data information adjustment for displacement analysis

  • Affiliations:

    Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam

  • *Corresponding:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Received: 22nd-Mar-2023
  • Revised: 29th-July-2023
  • Accepted: 24th-Aug-2023
  • Online: 31st-Aug-2023
Pages: 31 - 37
Views: 454
Downloads: 5
Rating: , Total rating: 0
Yours rating

Abstract:

To evaluate the displacement of the coordinates of the GNSS network points according to the measured data of the periods, the theory of free network adjustment has been widely applied. However, changing the stable points in the cycles if only considering the coordinate difference after the adjustment in the normal way will not be accurate because the result of the free network adjustment of the coordinates is determined with different origin points. Therefore, it is necessary to convert the coordinate system of the previous period to the coordinate system of the following period, applying S - transformation to analyze the deformation. In addition to the displacement of the points, it is necessary to define the velocity and acceleration parameters of the displacement. In this paper, a method of displacement analysis has been studied based on using GNSS network measurement data in measurement cycles and applying the theory of free network adjustment and S transformation, Kalman filtering technique and rationalizing the geodetic network adjustment theory with the error information of the original data to analyze and predict the displacement on the experimental area of the Saigon River area. The analysis concludes the shift based on the student distribution (t - distribution). In the study, static and dynamic models were considered and gave consistent calculation results. The theory has been proven to develop the Kalman filter technique for deformation analysis and prediction problems by applying GNSS technology. This result allows to expand the scope of application of GNSS technology for monitoring and analysis of landslides, subsidence and displacement of the Earth's crust on a local scale as well as a territorial extent in Vietnam, and can e data from GNSS CORS observation stations.

How to Cite
Hoang, H.Ngoc 2023. Combination of free network adjustment with S- transformation and Kalman filter with original data information adjustment for displacement analysis (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 64, 4 (Aug, 2023), 31-37. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.2023.64(4).04.
References

Casula, G., (2016). Geodynamics of the Calabrian Arc area (Italy) inferred from a dense GNSS network observations. Geodesy and Geodynamics7(1), 76-86.

Hoàng Ngọc Hà, Phạm Thanh Thạo,(2016.). Ứng dụng lý thuyết bình sai tự do lưới không gian trong phân tích độ dịch chuyển đứt gãy sông Sài Gòn.Tài nguyên và môi trường, số 23(253),Kỳ 1,12/.

Hà Minh Hòa, Nguyễn Ngọc Lâu, Dương Chí Công,(2004). Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS để xác định chuyển dịch vỏ trái đất trên khu vực đứt gẫy Lai châu - Điện biên. Đề tài KHCN cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2002 - 2004. Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

 Kalman, R.E., (1960).A new approach to linear filtering and prediction problems,,J Basic Eng 82D.

Kuhlmann, H.: Kalman, (2003). Iltering with coloured measurement noise for deformation analysis, in: Proceedings of 11th FIG Symposium on Deformation Measurements, 25–28 May, Santorini,Greece, 2003, 455–462.

Markuze,Y. U. I. , Hoàng Ngọc Hà, (1991). Bình sai các mạng lưới không gian mặt đất và vệ tinh, Nhà xuất bản Nhedra Matxcơva. Sách chuyên khảo (tiếng Nga). 1991.

Markuze,Y. U. I, Gôlubev, V.V.(2010). Lý thuyết xử lý toán học lưới trắc địa. Alma Mater. (Tiếng Nga).

Welsch, W. M. and Heunecke, O., (2001).Models and terminology for the analysis of geodetic monitoring observations, in: Proceedingsof the 10th International Symposium on Deformation Measurements, Orange, California, USA, 390–412.

Vy Quốc Hải, Trần Đình Tô, Dương Chí Công, (2005). Xác định chuyển dịch hiện đại đới đứt gẫy sông Đà và đới đứt gẫy Sơn La-Bỉm Sơn bằng số liệu GPS. Địa chất và Khoáng sản, số 9, trang 257-265.