Calculation of the exploited flow water in the T2ađg sediments at the wells Kien Khe, Hanam

  • Affiliations:

    1 Environmental Department, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam; 2 Research center for Environmental Geology, Vietnam; 3 Mineral Department, General Department of Geology and Minerals of Vietnam, Vietnam.

  • *Corresponding:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Received: 16th-Jan-2020
  • Revised: 14th-Feb-2020
  • Accepted: 29th-Apr-2020
  • Online: 28th-Apr-2020
Pages: 41 - 49
Views: 3553
Downloads: 1745
Rating: 5.0, Total rating: 173
Yours rating

Abstract:

Groundwater wells in Triassic sediments of Dong Giao formation in Kien Khe, Hanam, include 6 wells in an area of 4 km2. To evaluate the ability of sustainable exploitation, meeting the demand of water supply, the scientific calculation is essential and necessary. This layer is rich in water, good quality, meeting large water supply requirements. However, if the regime and volume of exploited water cannot be determined, it may cause degradation, depletion, or change of water quality of the reservoir. In order to have a scientific basis for exploitation, we have conducted exploration with many types of work (field surveys, geophysical measurements, exploratory drilling, water absorption experiments, sampling analysis, calculation, synthesis of assessment, and design of exploitation). Calculation results show that the exploitation of 6 wells with the flow of 1,500 m3/day in the study area is reasonable, safe, meeting the requirements of both volume and quality for water supply and sustainable development.

How to Cite
Do, B.Van, Tran, H.Kim Thi, Do, H.Thi, Do, C.Cao, Do, A.Lan, Hoang, N. and Ho, T.Van 2020. Calculation of the exploited flow water in the T2ađg sediments at the wells Kien Khe, Hanam (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 61, 2 (Apr, 2020), 41-49. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.2020.61(2).05.
References

<p>Đỗ Văn Bình, 2002. Một vài kết quả nghiên cứu ban đầu về nước ngầm ở Thung Dược Hà Nam. <i>Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 15 Trường Đại học Mỏ - Địa Chất</i>, Quyển 3, Hà Nội. 173-177.</p><p>Đỗ Văn Bình, Trần Ngọc Hoàng, Đỗ Thị Hải, Đỗ Văn Trí , Đỗ Cao Cường, 2017. Báo cáo kết quả thăm dò nước dưới đất thị trấn Kiện Khê, Hà Nam. Lưu trữ <i>Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam.</i></p><p>Đoàn Văn Cánh, Dương Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đỗ Văn Bình, Kiều Vân Anh, 2000. Báo cáo chuyên đề Tài nguyên và môi trường nước ngầm tỉnh Hà Nam, Lưu trữ <i>Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Địa chất</i>.</p><p>Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Học, Đỗ Văn Bình, Trần Thị Huệ, Trần Thị Kim Hà, Trần Văn Đạt, Nguyễn Ngọc Lưu, Dương Thị Thanh Thủy, Nguyễn Chí Nghĩa, Đào Đình Thuần, 2002. Báo cáo Điều tra thực trạng khai thác nước ngầm, khối lượng, chất lượng nước ngầm ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và một số vùng trọng điểm trong đó có thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.</p><p>QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất. <i>Bộ Tài nguyên và Môi trường</i>.</p><p>Xecgingeo, V., 1979. Hướng dẫn phương pháp đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất để cung cấp nước. <i>Bộ Địa chất Liên Xô</i> (cũ).</p>