Research on application of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in cadastral mapping of arable land

 • Affiliations:

  1 Faculty of Geomatics and Land Administration, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam
  2 Phu Tho Department of Natural Resouces and Environment, Vietnam
  3 Department of Operations, General Staff of the Vietnam People's Army, Vietnam
  4 Land survey consultant joint stock company, Vietnam
  5 Department of Surveying and Map Vietnam , Vietnam6 University of Transport and Communications, Vietnam

 • *Corresponding:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Received: 16th-Sept-2020
 • Revised: 3rd-Oct-2020
 • Accepted: 31st-Oct-2020
 • Online: 31st-Oct-2020
Pages: 43 - 53
Views: 2036
Downloads: 797
Rating: 5.0, Total rating: 79
Yours rating

Abstract:

Cadastral maps are an important part of cadastral documents, they are legal component of land administration in local authorities. Traditionally, a cadastral map is established by using land surveying methods which can provide high accuracy as required. In recent years, the UAV devices are developed and can provide an accurately tool for cadastral mapping on arable lands. This paper presents an evaluation of UAV application in cadastral mapping in comparison with traditional surveying for arable land. The results show that using UAV images in the mapping of agricultural land can achieve ground accuracy of 1,7 cm and height accuracy of 0,6 cm; In addition, when comparing the average accuracy of the 30 plot vertices and the mean lengths from 29 pairs of edges between the newly created map from the UAV image data and the map provided by the Department of Natural Resources and Environment of Phu Tho province, respectively is: 0,181 m and: 0,051 m.

How to Cite
Bui, Q.Ngoc, Pham, T.Anh, Duong, Q.Anh, Pham, H.Van, Tran, K.Trung, Hoang, T.Xuan, Nguyen, D.Dai, Nguyen, D.Danh and Nguyen, H.Viet 2020. Research on application of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in cadastral mapping of arable land (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 61, 5 (Oct, 2020), 43-53. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.2020.61(5).05.
References

Bộ Tài nguyên và Môi trường, (2014). Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính.

Bùi Ngọc Quý, Phạm Văn Hiệp, (2017). Nghiên cứu xây dựng mô hình 3D từ dữ liệu ảnh máy bay không người lái (UAV). Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất 58(4), 201 - 211.

Bùi Ngọc Quý, Phạm Văn Hiệp, (2018). Xây dựng mô hình 3D dạng tuyến phục vụ thiết kế đường điện cao thế 220 Khu vực Mê Linh - Bá Thiện từ dữ liệu ảnh chụp UAV. Hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững - ERSD 2018, 91 - 96.

Bùi Tiến Diệu, (2016). Xây dựng mô hình số bề mặt và bản đồ trực ảnh sử dụng công nghệ đo ảnh máy bay không người lái (UAV). Hội nghị Khoa học: Đo đạc Bản đồ với ứng phó biến đổi khí hậu.

Bui Xuan Nam, Lee Chang woo, Nguyen Quoc Long, Adeel Ahmad, Cao Xuan Cuong, Nguyen Viet Nghia, Le Van Canh, Nguyen Hoang, Le Qui Thao, Duong Thuy Huong, Nguyen Van Duc, (2019). Use of Unmanned Aerial Vehicles for 3D topographic Mapping and Monitoring the Air Quality of Open-pit Mines. Inżynieria Mineralna 21, 223 - 239.

Cao Tiến An, (2010). Vai trò của đo đạc bản đồ địa chính trong công tác quản lý đất đai. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 2, 41 - 44.

Kenneth David Mankoff, Tess Alethea Russo, (2013). The Kinect: a low-cost, high-resolution, short-range 3D camera. Earth Surface processes and Landforms 38, 926 - 936.

Le Van Canh, Cao Xuan Cuong, Le Hong Viet and Dinh Tien, (2020). Volume computation of quarries in Vietnam based on Unmanned Aerial Vehicle (UAV) data. Journal of Mining and Earth Sciences 61(1), 21 - 30. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.2020.61(1). 03.

Nguyen Quoc Long, Bui Xuan Nam, Cao Xuan Cuong, Le Van Canh, (2019). An approach of mapping quarries in Vietnam using low-cost Unmanned Aerial Vehicles. Journal of Mining and Earth Sciences 11(2), 199 - 210. DOI:10.21177/1998-4502-2019-11-2-199-210.

Nguyễn Viết Nghĩa, (2020). Xây dựng mô hình số độ cao cho mỏ lộ thiên có độ sâu lớn từ dữ liệu ảnh chụp bằng thiết bị bay Inspire 2. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ -Địa chất 61(1), 1 - 10. 

Phạm Ngọc Lãng, (2015). Nghiên cứu thử nghiệm máy bay không người lái UAV để chụp ảnh địa mạo, thổ nhưỡng, hiện trạng sử dụng đất và hiện trạng mặt nước khu vực thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) và các cùng phụ cận phục vụ bảo vệ môi trường. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, chương trình Tây nguyên 3.

Sebastian S., Jochen T., (2014). Mobile 3D mapping for surveying earthwork projects using an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) system. Automation in Construction 41, 1 - 14.

Sona, G., Pinto, L., Pagliari, D., Passoni, D., Gini, R., (2014). Experimental analysis of different software packages for orientation and digital surface modelling from uav images. Earth Science Informatics 7, 97 - 107.

Turner, D., Lucieer, A., and Watson, C., (2012). An automated technique for generating georectified mosaics from ultra-high resolution unmanned aerial vehicle (UAV) imagery, based on structure from motion (SfM) point clouds. Remote Sensing 5, 1392 - 1410.

Other articles