Determination of reasonable working mode for main fan stations during pilot operation of fan station VO - 22/14AR in Lo Tri area, Thong Nhat coal mine

 • Affiliations:

  1 Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  2 Vietnam Mining Science and Technology Association, Hanoi, Vietnam

 • *Corresponding:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Received: 25th-Mar-2021
 • Revised: 29th-June-2021
 • Accepted: 29th-July-2021
 • Online: 31st-Aug-2021
Pages: 15 - 20
Views: 2111
Downloads: 1070
Rating: 5.0, Total rating: 106
Yours rating

Abstract:

The article presents a review of the technical characteristics and an introduction to the appearance of fan station VO - 22/14AR when it is first put into operation in the Lo Tri area, Thong Nhat coal mine. When this new fan station comes into operation, it will affect the overall ventilation system of the mine. Therefore, it is necessary to check, calculate, evaluate and determine the reasonable working mode of two main fan stations 2K56 - No24 and VO - 22/14AR. The results show that for two fan stations 2K56 - No24 and VO - 22/14AR, the associated fans should be operated in impeller angles of 35 and 50 degrees, respectively. The impeller angles create an overall airflow Qbp of 236.8 m3/s and an air pressure Hbp of 390 mm H20 that fulfill the ventilation requirement of the mine.

How to Cite
Dao, C.Van, Tran, H.Xuan and Le, D.Tien 2021. Determination of reasonable working mode for main fan stations during pilot operation of fan station VO - 22/14AR in Lo Tri area, Thong Nhat coal mine (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 62, 4 (Aug, 2021), 15-20. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.2021.62(4).02.
References

Bộ Công thương, (2011). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò (QCVN 01:2011/BCT). Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.

De Villiers, D. J., Mathews, M. J., Maré, P., Kleingeld, M. and Arndt, D., (2019). Evaluating the impact of auxiliary fan practices on localised subsurface ventilation. International Journal of Mining Science and Technology.

Đào Văn Chi, Trần Xuân Hà, (2020). Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống thông gió mỏ than Quang Hanh. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất.

Kanam, O. H. and Ahmed, M. O., (2021). A review on underground mine ventilation system. Journal of Mines, Metals and Fuels, 69, 62 - 70.

Phòng Thông gió. Công ty than Thống Nhất, (2020). Cơ sở lập kế hoạch thông gió quí III, IV năm 2019.

Saki, S. A., Brune, J. F. and Khan, M. U., (2020). Optimization of gob ventilation boreholes design in longwall mining. International Journal of Mining Science and Technology, 30, 811 - 817.

Trần Xuân Hà, (2014). Giáo trình: Thông gió mỏ. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội.

Trần Xuân Hà, Trần Tú Ba, Đào Văn Chi, Lê Văn Hải, (2020). Những thành tựu nổi bật của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực an toàn, thông gió mỏ thời gian qua và định hướng phát triển. Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 27 “Những thành tựu và phương hướng phát triển”. Nhà xuất bản Công thương.

Trung tâm An toàn Mỏ - Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, (2019). Báo cáo tổng kết đề tài. Kiểm định mạng gió khu mỏ Lộ Trí. Công ty than Thống Nhất. Quảng Ninh. 9/2019.

Trung tâm Khoa học Công nghệ Mỏ và Môi Trường. (2019). Kiểm toán, điều chỉnh, phân phối mạng gió khu Lộ trí. Công ty than Thống Nhất - TKV, khi vận hành trạm quạt gió chính AVM - 22. Hà Nội.

Trương Quốc Quyền, (1999). Thông gió và An toàn (tiếng trung). Nhà Xuất bản Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc.

Vương Đức Minh, (2007). Thông gió và An toàn mỏ (tiếng Trung). Nhà Xuất bản Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc. Từ Châu, Giang Tô, Trung Quốc.

Other articles