Trend analysis of groundwater levels in the monitoring boreholes within basalt formations in Dak Lak province

 • Affiliations:

  1 Vietnam Academy of Science and Technology, Hanoi, Vietnam
  2 Division for Water Resources Planning and Investigation for the Central Region of Vietnam, Dak Lak, Vietnam

 • *Corresponding:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Received: 12th-Dec-2022
 • Revised: 19th-Mar-2023
 • Accepted: 3rd-Apr-2023
 • Online: 30th-Apr-2023
Pages: 50 - 58
Views: 904
Downloads: 27
Rating: , Total rating: 0
Yours rating

Abstract:

Groundwater from the basalt formations is the main source for the irrigation domestic use in Dak Lak province. Groundwater levels are important information for sustainable management water resouces in the region. The evolution of Groundwater level in the basalt aquifer in Dak Lak province is analyzed and evaluated by using the statistical test method. The results of the Mann-Kendall test indicated that the annual groundwater level had downward trend at 6/8 monitoring holes. The reduction was approximately from 0.03 m/year to 0.1 m/year at boreholes LK71T, LK29T, and CB1-II with high reliability in statistics (p-value < 10%). The downward trend also appeared at 6/8 observed boreholes in the rainy season (0.05÷0.2 m/year) and dry seasons (0.03÷0.15 m/year). Groundwater level changed, in this work, was interpreted and linked to precipitation data. Comparison with annual rainfall monitoring data during the period 2010÷2016 at three stations in the study area, the Pearson correlation coefficient showed that the changed in rainfall amount overtime govern the groundwater level in the study area. Specifically, the results have identified a close correlation between the groundwater level at the boreholes LK29T, C4a, LK71T, and LK75T with average rainfall in the dry season in the study area. The strong correlation continued to be maintained at 3/8 monitoring holes (C4a, LK29T, and LK75T) in rainy season. Mann-Kendall statistical method and Pearson correlation can be applied to analyze long-term Groundwater level changes for sustainable management and exploitation of groundwater resources.

How to Cite
Van, H.Phu, Vu, N.Minh Thi, Bui, Q.Van, Nguyen, V.The and Le, D.Quang 2023. Trend analysis of groundwater levels in the monitoring boreholes within basalt formations in Dak Lak province (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 64, 2 (Apr, 2023), 50-58. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.2023.64(2).05.
References

Chi cục thống kê tỉnh Đắk Lắk. (2018). Niên giám thống kê 2017. Tổng cục thống kê - Cục thống kê Đắk Lắk.

Đặng Văn Cánh, (2003). Báo cáo tổng kết đề tài thuộc Chương trình KHandCN cấp Nhà nước, Mã số KC.48.05: Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng Tây Nguyên.

Đặng Văn Cánh, (2010). Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp thu gom nước mưa đưa vào lòng đất phục vụ chống hạn và bổ sung nhân tạo nước dưới đất vùng Tây Nguyên. Đề Tài Độc Lập ĐTĐL.2007.G/44. Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất.

Helsel, D. R., and Hirsch, R. M., (2002). Chapter A3: Statistical methods in water resources. Techniques of water-resources investigations of the United States Geologic Survey: Book4.

Schober, P., Boer, C., and Schwarte, L. A. (2018). Correlation Coefficients: Appropriate Use and Interpretatio, Anesthesia andAnalgesia.

Van, P. H., (2021). Trend Analyis of Groundwater Levels in the Dak Lak province of Vietnam. University of Science and Technology of Hanoi.

Vũ Thị Minh Nguyệt, (2021). Báo cáo tổng kết đề tài cấp nhà nước “Tăng cường hiệu quả giải pháp dâng cao mực nước ngầm giải quyết khó khăn về nước cho mùa hạn trong các thành tạo bazan khu vực Tây Nguyên”. Mã số: TN16/T02.