Hệ tọa độ vuông góc không gian địa diện chân trời và ứng dụng trong trắc địa công trình

https://tapchi.humg.edu.vn/en/archives?article=50
  • Received: 9th-Sept-2013
  • Revised: 12th-Oct-2013
  • Accepted: 30th-Oct-2013
  • Online: 30th-Oct-2013
Views: 2623
Downloads: 461
Rating: 5.0, Total rating: 46
Yours rating

Abstract:

Hệ tọa độ vuông góc không gian địa diện chân trời (sau đây gọi tắt là Hệ tọa độ địa diện chân trời) có nhiều đặc điểm rất thuận lợi trong việc thành lập các mạng lưới Trắc địa công trình (TĐCT) cũng như trong nghiên cứu các biến cố của công trình khi đo bằng công nghệ GPS. Nội dung bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về hệ tọa độ địa diện chân trời và khả năng ứng dụng nó trong một số dạng công tác TĐCT ở nước ta khi đo bằng công nghệ GPS. Trên cơ sở đó, rút ra những kết luận và kiến nghị cần thiết

How to Cite
, . 2013. Hệ tọa độ vuông góc không gian địa diện chân trời và ứng dụng trong trắc địa công trình (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 44 (Oct, 2013).