Thử nghiệm xây dựng mô hình đô thị 3d bằng ngôn ngữ tiêu chuẩn citygml và phần mềm mã nguồn mở

https://tapchi.humg.edu.vn/en/archives?article=53
  • Affiliations:

    1 Đại học Mỏ - Địa chất

  • Received: 25th-Aug-2013
  • Revised: 17th-Oct-2013
  • Accepted: 30th-Oct-2013
  • Online: 30th-Oct-2013
Views: 2990
Downloads: 516
Rating: 5.0, Total rating: 51
Yours rating

Abstract:

Hiện nay, mô hình đô thị 3D đang được xây dựng trên chuẩn dữ liệu khác nhau như Keyholes Markup Language (KML), Industry Foundation Classes (IFC), X3D and CityGML. Trong các chuẩn này, CityGML là chuẩn dưới dạng ngôn ngữ eXtensible MarkUp Language được xây dựng thành tiêu chuẩn quốc tế do Open GIS Consortium (OGC) đề xuất với mục đích thành lập và trao đổi dữ liệu không gian đô thị 3 chiều. Trong CityGML, các đối tượng địa lý 3D trong đô thị được định nghĩa về mặt hình học, topology, các tính chất chuyên đề cũng như hình dáng bên ngoài. Các định nghĩa này cho phép mã hóa các đối tượng địa lý 3D trong đô thị phục vụ các mục đích như quy hoạch đô thị, định vị, mô phỏng các tình huống môi trường và quản lý hạ tầng đô thị. Bài báo này trình bày các khái niệm được định nghĩa trong CityGML và thử nghiệm xây dựng mô hình đô thị 3D bằng chuẩn CityGML trong môi trường phần mềm mã nguồn mở.

How to Cite
Pham, T.Thanh, Nguyen, M.Quang, Nguyen, H.Thu Thi and Le, G.Ngoc 2013. Thử nghiệm xây dựng mô hình đô thị 3d bằng ngôn ngữ tiêu chuẩn citygml và phần mềm mã nguồn mở (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 44 (Oct, 2013).