Giải pháp nâng cao độ chính xác chuyển trục công trình lên các sàn xây dựng trong thi công nhà siêu cao tầng

https://tapchi.humg.edu.vn/en/archives?article=54
  • Received: 15th-Sept-2013
  • Revised: 14th-Oct-2013
  • Accepted: 30th-Oct-2013
  • Online: 30th-Oct-2013
Views: 1345
Downloads: 311
Rating: 5.0, Total rating: 30
Yours rating

Abstract:

Chuyển trục lên các sàn xây dựng là công việc có ý nghĩa quan trọng trong toàn bộ công tác trắc địa khi xây dựng nhà cao tầng và siêu cao tầng. Trong bài báo đã nghiên cứu các giải pháp sử dụng kết hợp trị đo bằng công nghệ GPS và máy toàn đạc điện tử, được đưa vào các số hiệu chỉnh cần thiết và xử lý theo thuật toán phù hợp để chính xác hóa hình chiếu lưới khống chế cơ sở lên tầng đầu tiên của mỗi đoạn chiếu trong phương pháp chiếu phân đoạn bằng máy chiếu đứng quang học, nhằm nâng cao độ chính xác chiếu trục trong xây dựng nhà siêu cao tầng

How to Cite
, . 2013. Giải pháp nâng cao độ chính xác chuyển trục công trình lên các sàn xây dựng trong thi công nhà siêu cao tầng (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 44 (Oct, 2013).