Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp chuyền độ cao qua giếng đứng xuống hầm bằng toàn đạc điện tử

https://tapchi.humg.edu.vn/en/archives?article=55
  • Received: 18th-Aug-2013
  • Revised: 11st-Oct-2013
  • Accepted: 30th-Oct-2013
  • Online: 30th-Oct-2013
Views: 1321
Downloads: 405
Rating: 5.0, Total rating: 40
Yours rating

Abstract:

Nội dung của bài báo trình bày nguyên lý và khả năng của phương pháp chuyền độ cao qua giếng đứng xuống hầm bằng máy toàn đạc điện tử. Trong nội dung bài báo còn đưa ra kết quả đo thực nghiệm khi áp dụng một số giải pháp kỹ thuật chuyên dụng để truyền độ cao qua giếng đứng xuống hầm bằng máy toàn đạc điện tử.

How to Cite
, . 2013. Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp chuyền độ cao qua giếng đứng xuống hầm bằng toàn đạc điện tử (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 44 (Oct, 2013).