Phương trình truyền tải bụi và khí thải công nghiệp trong không khí

https://tapchi.humg.edu.vn/en/archives?article=58
  • Received: 6th-Sept-2013
  • Revised: 17th-Oct-2013
  • Accepted: 30th-Oct-2013
  • Online: 30th-Oct-2013
Views: 2113
Downloads: 311
Rating: 5.0, Total rating: 31
Yours rating

Abstract:

Bụi và khí thải công nghiệp là nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm không khí và khí quyển trái đất. Quá trình truyền tải chúng trong khí quyển rất phức tạp, phụ thuộc vào các yếu tố khí hậu và thời tiết khác nhau. Trên cở sở lý thuyết nhiệt động lực học không thuận nghịch, quá trình truyền tải bụi và khí thải vào không khí đã được các tác giả mô tả bằng một phương trình đạo hàm riêng loại parabolic. Đây là một phương trình không quá khó để tìm được nghiệm giải tích hoặc nghiệm số, từ đó tìm được phân bố nồng độ bụi và khí thải công nghiệp trong khí quyển đối với các nguồn ô nhiễm xác định.

How to Cite
, . 2013. Phương trình truyền tải bụi và khí thải công nghiệp trong không khí (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 44 (Oct, 2013).