Nộp bài

Đăng nhập hoặc Đăng ký để thực hiện một Nộp bài.

Danh sách kiểm tra chuẩn bị nộp

Là một phần của quy trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra sự tuân thủ của họ đối với tất cả các mục sau đây và các bài nộp có thể được trả lại cho các tác giả không tuân thủ các nguyên tắc này.
  • Cam kết bài báo chưa được đăng bất kỳ trên tạp chí, hội nghị, hội thảo...trong và nước ngoài nào
  • Tệp nộp bài ở định dạng tệp tài liệu OpenOffice, Microsoft Word (*.doc,*.docx).
  • Đã sử dụng tệp định dạng tempale của tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất

Cam kết bảo mật

Tên và địa chỉ email được nhập trong trang tạp chí này sẽ được sử dụng riêng cho các mục đích đã nêu của tạp chí này và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc cho bất kỳ bên nào khác.