Nghiên cứu ảnh hưởng tải trọng động đến ổn định của đường lò chuẩn bị nằm trong khu vực lò chợ hoạt động

  • Phạm Thị Nhàn Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Viết Nghĩa Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: Chuyển vị, Lò chuẩn bị, Trụ bảo vệ, Ứng suất

Tóm tắt

Do ảnh hưởng tải trọng động trong khu vực lò chợ hoạt động ứng suất trong khối đá phân bố phức tạp tiểm ẩn nguy cơ gây mất ổn định đối với hệ thống đường lò chuẩn bị trong khu vực này. Trong bài báo với sự trợ giúp của phần mềm Flac3D, đã tiến hành mô phỏng hai phân tầng khai thác liền kề với kích thước trụ bảo vệ tự nhiên để lại là 5 m. Từ kết quả mô phỏng, tiến hành phân tích ảnh hưởng gương lò chợ khai thác phía trên ảnh hưởng đến quy luật ứng suất biến dạng khu vực nền lò chợ phía dưới; phân tích ảnh hưởng quá trình khai đào đường lò và quá trình khấu than của gương lò chợ phía dưới đến quy luật phân bố ứng suất, biến dạng khối đá xung quanh đường lò chuẩn bị. Kết quả nghiên cứu cho thấy: trong quá trình chịu ảnh hưởng tải trọng động ứng xử cơ học của khối đá xung quanh đường lò chuẩn bị thể hiện tính dịch chuyển, tính biến động, tính giai đoạn. Dịch chuyển trên biên lò chuẩn bị trong cả hai trường hợp khai đào và khai thác đều cho thấy chuyển vị nóc và hông trái lớn hơn hông phải và nền. Do vậy, khoảng cách giữa đường lò chuẩn bị và không gian khai thác trống cần tính toán đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và kinh tế.

Tài liệu tham khảo

Bai Jian Biao, (2002). Nghiên cứu nguyên lý và công nghệ điều khiển ổn định khối đá xung quanh đường lò chuẩn bị khi khai thác bằng cơ giới hóa hoàn toàn. Luận văn tiến sĩ, Đại học Mỏ Công nghệ, Từ Châu, Trung Quốc.

Itasca (2005). Flac Fast Lagrangian analysis of continua. User’s guide. Third edition.

Heping, Xie, Gao Feng, and Ju Yang (2015). Research and development of rock mechanics in deep ground engineering. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering 34.11: 2161÷2178.

Nguyễn Phi Hùng và nnk, (2020). Giải pháp nâng cao hiệu quả chống giữ cho lò chợ cơ giới hóa vỉa 6 mỏ than Nam Mẫu. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất. Tập 61, kỳ 1, tr116÷123.

Yang Ke, Xie Guang-xiang, Chang Ju-cai, (2009). Study on the stability of rock surrounding gateway with different coal – pilar widths. Chinese Jounal of Underground Space and Engineering. Vol 5: 991-996.

Xia Jingchao, (2019). Research on the influence of repeated mining on Tunnel safety and Its control measure. North China University of Technology.

XU Zhu-he, XIAO Peng, LI Xiao-bin, (2020). Study on Control Technology of Roadway Affected by Mining in Extra Thick Coal Seam. Coal  Technology. Vol.39 No.06: 8-11. Doi:10.13301/j.cnki.ct.2020.06.003

Phát hành ngày
2021-02-28
Chuyên mục
Bài báo