Định vị trí và giá cho từng thửa đất sử dụng ArcGIS Engine

  • Trần Trọng Đức Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-TPHCM, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Từ khóa: ArcGIS Engine, Giá đất, GIS, Vị trí đất

Tóm tắt

Định giá đất đến từng thửa đất là một nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng trong hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai. Giá đất được quy định cho từng tuyến đường. Ở mỗi tuyến đường giá đất được xác định theo vị trí 1, 2, 3 và 4. Thửa đất được xác định thuộc vị trí nào tùy thuộc khoảng cách di chuyển từ thửa đất đến tuyến đường gần nhất và độ rộng nhỏ nhất của hẻm đã di chuyển qua,… Nhiệm vụ định giá đất trở nên nặng nề do số lượng thửa đất cần xác định giá rất lớn. Để giảm nhẹ gánh nặng này cho những người làm công tác định giá đất, một mô hình xử lý từng bước được phát triển để tự động xác định cấp vị trí của thửa đất. Sử dụng thư viện ArcGIS Engine và ngôn ngữ lập trình VB.NET, các bước thực hiện trong mô hình đề xuất được xây dựng thành các chức năng trong một mô-đun chuyên biệt phục vụ định giá đất. Kết quả thực nghiệm áp giá đất lên phường Tam Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho thấy 91,73% thửa đất đã được tự động phân vị trí giống với vị trí trên bản đồ vị trí đất đã ban hành. Kết quả thực nghiệm chứng tỏ tính hữu hiệu và đúng đắn của mô hình trong xác định tự động vị trí và giá của thửa đất.

Tài liệu tham khảo

ESRI, (2004). ArcGIS® Engine developer guide, ESRI Press. 41 - 56.

Le Van Trung, (2012). GIS for mapping land price of the Tien Giang province, International Symposium on GeoInformatics for Spatial-InfraStructure Development in Earth and Allied Sciences, 2012. http://gisws.media.osaka-cu.ac.jp/gisideas12/viewpaper.php?id=464

Michael Zeiler, (2001). Exploring ArcObjects vol. 1 & vol. 2, ESRI Press. 727 - 976.

Michael Zeiler, (1999). Modeling our world, ESRI guide to Geodatabase design, ESRI Press. 1 - 21.

Tran Trong Duc, Nguyen The Bach, (2011). Valuation of land parcel using GIS and ArcGIS Engine, Asia Geospatial Forum, Jakarta, Indonesia. 67.

UBND tỉnh Đồng Nai, (2010). Quyết định số 79/2010/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2011. 1 - 6.

UBND tỉnh Đồng Nai, (2019). Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019. 3 - 5.

Phát hành ngày
2021-02-28
Chuyên mục
Bài báo